Bestemmelse av bergarter og mineraler (Petrologi er læren om bergarter)

Kilde: Tore Prestvik og Sverre Ola Johnsen: Geologi, Vett og Viten, 1990.

Bergarter - 3 hovedtyper:

1. Magmatiske (Størkningsbergarter ~80%):

  1. Dagbergarter (vulkanske): basalt (plagioklas og pyroksen), andesitt, rombeporfyr, ryolitt (Fra Leka kjenner vi grønnstein og putelava i Skeisnesset og Leknesøyene).
  2. Dypbergarter (plutoniske): granitt, syenitt, dioritt, gabbro, olivin, peridotitt.

2. Sedimentære (Avsetningsbergarter ~5-10%):

  1. Klastiske : Konglomerat, sandstein, leirstein.
  2. Kjemiske: kalkstein
  3. Sedimentbergarter dannet av dyre- og planterester: Skrivekritt, flint.

3. Metamorfe (Omdannede bergarter):

Mange bergarter kan ikke betegnes som eruptive eller sedimenætre, men har vært det i sin "ungdom". De har gjennomgått en omvandling og blir derfor kalt metamorfe - forandrede - bergarter. Denne forandringen kan skyldes varme og/eller trykk og bevegelser. Det meste av Norges berggrunn tilhører denne type berggrunn. Noe utgjør det gamle grunnfjellet, men mesteparten oppsto da den kaledonske fjellkjeden ble dannet i silurtiden for omkring 400 millioner år siden (Sjekk 600 -350 mill år?). Leka er svært preget av dette: Mesteparten av øya stammer fra mantelen og skorpa med sedimenter, men innimellom stikker det gamle grunnfjellet opp. På delen av Leka som ligger på Austra, er det i hovedsak gammelt grunnfjell.

Under omformingen er olivin omdannet til serpentin, kalkstein til marmor, basalt til grønnstein osv.

  1. regional metamorfose.
  2. kontaktmetamorfose.

Regional metamorfose - se tabell:

Utgangsbergart

Metamorfosegrad Leirskifer Kvartssandstein Arkose/Gråvakke Kalkstein Basalt
Liten Fyllitt Lite omdannet Lite omdannet Lite omdannet Grnnstein
Middels Glimmerskifer Kvartsitt Gneis Kalkspatmarmor Amfibolitt
Høy Glimmerskifer/Gneis Kvartsitt Gneis Kalkspatmarmor Amfibolitt

Navngivning:

Navngivning er avhengig av bestanddelenes innbyrdes mengdeforhold. Dersom det er mer enn 90% av en type mineral, får bergarten navnet til mineralet med endelse -itt. Eks. Serpentinitt. Hvordan finner man ut et navn betyr at dette er et mineral eller en bergart (uten å kjenne navnene på alle mineralene)?

Noen bergarter får navn etter stedet det finnes eller til finneren. F. eks. Hortitt - granittype fra Horta.

Fysikalske egenskaper:

Hardhet etter Mohr's skala:

Hardhet Mineral Redskap som riper
1 Talk  
2 Gips  
2.2   Fingernegl
3 Kalkspat  
3.5   Kobbermynt
4 Flusspat  
5 Apatitt  
5.2   Knivstål
5.5   Glass
6 Orthoklas  
7 Kvarts  
8 Topas  
9 Korund  
10 Diamant  

 

Bestemmelse av steiner og mineraler - linker og tabeller:

GeoMan's Mineral and Rock Charts identification test  
MSA's Rock'n Internet Site--Mineral Identification  
Rockhounds The Mineral Identification Key  
ATERT Mineral Identification (Helt nederst starter du identifikasjonen)
   

Art's Mineral Identification ChartPrintable Mineral Identification Chart

This mineral identification chart was created Art Crossman as a college course project at Mansfield University in 1997. He did an outstanding job, organizing minerals on the chart in a systematic way - according to their properties. His mineral identification chart has been used in mineralogy and phycial geology courses at Mansfield University ever since. In addition, later students have used Art's chart in presentations made at meetings of the National Science Teachers Association. Now his mineral identification chart is available to students and teachers via the world wide web. It is an excellent example of how a great piece of work becomes popular and benefits many people. Thanks Art!

 

METALLIC  TO  SUBMETALLIC  MINERALS
                   
FRACTURE STREAK COLOR HARDNESS FRACTURE LUSTER DIAPHANEITY OTHER SPECIFIC MINERAL
CLEAVAGE       CLEAVAGE     PROPERTIES GRAVITY NAME
  yellow yellow,   one     silky,    
  or brown, 5 - 5.5 direction submetallic translucent fibrous 3.3 -4.3 GOETHITE
  brown black   indistinct     appearance    
  white, white, red   perfect     brittle,     
  yellow, yellow, brown, 3.5 - 4 cleavage in submetallic translucent looks like  3.9 - 4.1 SPHALERITE
  or brown green, black   6 directions     resin    
CLEAVAGE   dark green,   perfect     thin flakes,    
  colorless dark brown, 2.5 - 3 cleavage in  submetallic translucent tough, 2.8 - 3.2 BIOTITE
    or black   one direction     flexible    
    lead - gray   cleavage in     breaks to    
  lead - gray or 2.5 3 directions metallic opaque form tiny 7.4 - 7.6 GALENA
    silver   at 90 degrees     steps    
    black,   cleavage metallic    marks paper,    
  black silver, 1 - 2 sometimes or opaque soils fingers, 2.23 GRAPHITE
    or gray   indistinct submetallic   slippery    
        conchoidal     sometimes    
  black brassy yellow 6 - 6.5 fracture metallic opaque in crystal 5.02 PYRITE
              shapes    
    red -brown,     metallic   sometimes    
  reddish black, 5 - 6.5 fracture or opaque oolitic or 5.56 HEMATITE
    silver     submetallic   magnetic    
    black     metallic   strongly    
  black or 6 fracture or opaque magnetic 5.18 MAGNETITE
    silver     submetallic        
FRACTURE                  
  black brownish 4 fracture metallic opaque weakly magnetic 4.58 - 4.65 PYRRHOTITE
                   
  greenish                
  black brassy yellow 3.5 - 4 fracture metallic opaque brittle 4.1 - 4.3 CHALCOPYRITE
                   
    brassy with   indistinct     iridescent    
  black iridescent 3 cleavage metallic opaque peacock 5.0 -5.1 BORNITE
    colors         colors    
                By: Art Crossman
http://geology.com/             Mineralogy / Petrology (1997)