Jordskorpen deles inn i kontinental og oseansk skorpe.

Kontinental skorpe består av granitt, gneis og sedimenter. Både granitt og gneis består av mineralene plagioklas, alkalifeltspat og kvarts.

Oseansk skorpe består av basalt, gabbro og lagdelte ultramafiske bergarter. Basalt og gabbro har lik kjemisk og mineralogisk sammensetning, men forskjellig kornstørrelse. Begge bergarter består av mineralene plagioklas, pyroksen og olivin.

Feltspat (av tysk feld for 'felt' og spath) er en gruppe nær beslektede mineraler som alle inneholder oksygen, silisium og aliminium. De er de viktigste av alle mineraler og utgjør til sammen nesten 60% av jordskorpens masse.  Sammensatt som aluminiumsilikater av kalium (K), natrium (Na), kalsium (Ca) og i mindre grad også av barium, strontium og jern. Opptrer i de fleste bergarter og er viktige for klassifiseringen av dem. Fargen er vanligvis rød, hvit, grå eller grønnlig.

Feltspatene er særlig karakterisert ved to spalteretninger omtrent vinkelrett på hverandre, slik at de kan deles opp i stenger eller blokker med firkantet tverrsnitt, omtrent som avbrutne stykker av planker eller bjelker. Slike "spaltestykker" av feltspat har ofte ganske skarpe kanter og skinnende flater i lyse farger (mørkt farget feltspat er uren). Hardhet omtrent som for glass (H: 6, dvs. risses vanskelig med kniv). Kjemisk kan de fleste feltspatene betraktes som blandinger mellom de rene ytterledd kaliumfeltspat (KAlSi3O8), natriumfeltspat (NaAlSi3O8) og kalsiumfeltspat (CaAl2Si2O8). Ren bariumfeltspat, celsian BaAl2Si2O8, er sjelden.

Mikroklin og ortoklas er vanligste feltspat i granitter, syenitter og gneiser, der de oftest har rød, lyserød eller gråhvit farge. Mikroklin kan danne mange meter store krystaller i pegmatitter, hvor det brytes for bruk i glassindustrien og kjeramisk industri, der det anvendes som smeltepunkts-nedsettende flussmiddel. Innholdet av aluminium i feltspatene gjør glasset sterkere.

Feltspat er delt inn i to hovedgrupper: kalifeltspat og plagioklasfeltspat.

Kalifeltspat består i tillegg til oksygen, silisium og aluminium også av kalium og en del natrium.

Plagioklasfeltspat består i tillegg til oksygen, silisium og aluminium også av natrium og en del kalsium.

 

Kalifeltspat : kaliumfeltspat, fellesbetegnelse for mineralene ortoklas, sanidin, adular og mikroklin hvor de har sammensetning KAlSi3O8 uten særlig natrium. Perthitt er en kalifeltspat med utskilte lameller av mer natriumrik feltspat, og hos kryptoperthitt kan avblandingslamellene bli så små at de sprer lyset med særlige farger (månestein). Ved innblanding av betydelig natrium, som er vanlig i naturlige feltspater, foretrekkes betegnelsen 'alkalifeltspat'.

Plagioklas (kalsium-natriumfeltspat, av gresk plagios , skjev og klasis , brudd) er en mineralserie i feltspatgruppen med sammensetning vekslende fra den rene natriumfeltspat NaAlSi3O8 (Ab) til den rene kalsiumfeltspat CaAl2Si2O8 (An). Den generelle formelen er (Na,Ca)Al(Al,Si)Si2O8. Fargen kan veksle fra hvit, grønn og rødlig til mørkegrå og brun. Skilles fra alkalifeltspatene ved en karakteristisk stripning på spalteflatene eller omvandling som gir en matt melkehvit, t.d. svakt grønnlig farge.
Plagioklasene deles inn i albitt (Na-rik, 0-10 prosent An), oligoklas (10-30 prosent An), andesin (30-50 prosent An), labradoritt (50-70An), bytownitt (70-90An) og anortitt (ca-rik, 90-100An). En nålefin parallelstripning kan være synlig på det ene av de to sett spalteflater (tvillingstripning). Vanlig i magmatiske bergarter som tonalitt, trondhjemitt, dioritt og gabbro eller basalt. Bergarten anortositt består av mer enn 90% plagioklas. Plagioklas kan noen ganger ha egenskaper som gjør den ettertraktet som smykkesten. Oligoklas (peristeritt) og labradoritt kan f. eks. ha et metallisk fargespill som skyldes avblanding av ørsmå lameller. Aventurinfeltspat (solsten) er en rød oligoklas med små inneslutninger som reflekterer lyset som skinnende flekker.
De enkelte blandingsintervaller har egne navn som albitt (Na-rik), oligoklas (An10-30), andesin (An30-50), labrador (An50-70), bytownitt (An70-90) og anortitt (Ca-rik). Plagioklas er et av de viktigste bergartsdannende mineralene.

Alkalifeltspatene finnes som vesentlig bestanddel av mange forskjellige bergarter og er blant de mest utbredte i jordskorpen. Alkalifeltspat hører til en blandingsserie mellom kaliumfeltspat (Or) og natriumfeltspat (Ab), og omfatter bl.a. varietetene mikroklin, ortoklas, sanidin, adular anortoklas og albitt. Mineralene er fargeløse, grå, hvite eller røde, og sammensetningen svarer til (K,Na)AlSi3O8.  Ved overvekt av kalium blir mineralet kalt for kalifeltspat.