svovelkis (pyritt): mineral sammensatt av jern og svovel, FeS2; det aller vanligste av alle sulfidmineralene (kismineralene).

Krystaller opptrer ofte og er gjerne terningformede med tette striper vinkelrett på kantene. Mer rundaktige krystaller med 12 femkantede flater (pyrittoedre) og oktaedre finnes også. Messinggul farge med metallglans, sprøtt og forholdsvis hardt (hardhet 6-6,5).

Dannes under vidt forskjellige forhold og finnes som underordnet bestanddel i både magmatiske, sedimentære og metamorfe bergarter. I mer konsentrert form opptrer det som sprekke- og spaltefyllinger, i mineralganger sammen med kvarts og kalkspat dannet ved utfelling fra varme oppløsninger, og som lag i mørke dypbergarter. De store malmleiene i grønnskifre antas dannet på havbunnen ved utfelling fra oppstigende varme oppløsninger. Mange sedimentære bergarter har knoller og fossiler av ren pyritt som er felt ut fra porevannet ved forholdsvis lave temperaturer.Tilbake til oversikt bergarter/mineraler  Sist oppdatert: 13.03.2010